Mantık-Akaid

El-Muvafakat İslâmi İlimler Metodolojisi-4 CİLT
el-Muvâfakât, usûl-i fıkıh alanında yazılmış başlıca eserlerden biridir. Şeriat’ın gâyeleri konusuna özel bir önem verir. İhtilafları büyütmek yerine uzlaştırmaya çalışır. Bu sözler İmam Şâtıbî’ye aittir: “Taassub pınarından sakın içme, konunun hakikatı anlaşıldığında onu kabul edip teslim olmaktan çekinme…” Prof. Dr. Mehmed Erdoğan’ın uzun ve titiz bir çalışma sonucu Türkçe’ye kazandırdığı bu eser, İz Yayıncılık’ın ilim ve kültür dünyamıza yaptığı en önemli katkılardan biri sayılmalıdır. Eserin dördüncü baskısı, gözden geçirilmiş ve yeni bir tasarımla okurun istifadesine sunulmuştur.

Yorum yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mantık-Akaid
Ehl-i Sünnet Akaidi (Cep Boy) PDF Kitap İndir

Ehl-i Sünnet Akaidi (Cep Boy)İman; herkesin bildiği gibi bir itikad, bir inanç ve bir tasdikten ibarettir. Lâkin bütün ibadetlerin başı, kökü, esası ve temelidir; bu olmadıkça hiçbir ibadet sahih ve makbul olamaz. Öyle kuru iman değil, olgun ve kâmil bir iman lazım. Bu da ancak ibadet ve taatlere hem de …

Mantık-Akaid
Klasik Ekoller ve Yeni İlmi Kelam Dönemi Kelam Tarihi PDF Kitap İndir

Klasik Ekoller ve Yeni İlmi Kelam Dönemi Kelam TarihiAkaid İlminin konusuna giren meseleleri akla dayalı bir yöntemle ele alıp tartışan h. II. Asırda Mu’tezile ile başlatılır. Doğuşundan yaklaşık h. IV. asrın başlarına kadar bu ilmi adı Mu’tezile ile birlikte anılmıştır. Başka bir deyişle bu dönemlerdeki Kelâm, “Mu’tezile Kelâmı”dır. Bundan yaklaşık …

Mantık-Akaid
Önce La Diyelim PDF Kitap İndir

Önce La DiyelimAllah Teala’ya kul olmak için O nasıl istiyorsa öyle kul olunabileceğini, kendi heva, heves ve istekleri ile Allah’tan başka bütün varlıkların istek, irada ve tekliflerinin bütününe hayır demenin kulluğun temel şartı olduğunu bilmek ve daima hatırda tutmak gerekir.